Back to All Events

Satsang s Kosi - Probuzení s Rumi

  • 660/2 U Stanice Prague, 162 00 Czech Republic (map)
Nejste kapka v moři. Jste celý oceán v kapce.
— Rumi


Rumiho  poezie je na plněna mysteriózní silou , která může objevit nekončící štěstí vaší skutečné přirozenosti. Toto setkání není jen čtení poezie – je to satsang.  Rumiho poezie je satsang. Hluboké setkání se vševědoucím štěstím přebývajícím ve vašem vlastním srdci.

Satsang znamená sedět tiše u nohou Boha  sat - chit – ananda -  bytost - vědomí – blaho – které je totálně  v momentu upřímnosti, čerstvého objevu trvajícího štěstí a čisté blaho vaší přírozené povahy. To není obyčejné setkání nebo přednáška, je to posvátné setkání naplněné silnou energií, která podporuje přímé uvědomění, že kým skutečně jsi,  je nekonečné blaho.

Energie satsangu může být  velmi silná. Je to posvátný oheň který spaluje skrz eony utrpení zapřičiněné prarabdha karmou vaší genetické mysli a egem – obrovské iluze, která schovává vaše přirozené štěstí. Satsang není esoterickou konverzací nebo filosofií či náboženstvím, je to intimní podpora v okamžiku, pro vaše okamžité a přímé objevení trvajícího štěstí ve kterém právě jste.

Čím více se zúčastňujete satsangu, tím více se propálíte vědomím, nevědomím a karmickými tendencemi, které drží strach, úzkost, vztek, smutek a mnoho dalších forem utrpení, které se znovu a znovu vyskytují ve vašem životě. Pokud jednou tyhle tendence ve vašem životě odpadnou, můžete být ve svém životě nepopsatelně štastní v každé situaci.

Satsang je naplněn  bezpodmínečnou láskou, moudrostí  a vševědoucností božského uvědomění, která vytváří hmatatelnou energii, která ukončí utrpení ve vašem každodenním životě.
 
 
Proč nezačít tento nový rok s niterným objevením štěstí, které jednoduše nikdy nekončí?Prosím 

Připojte se k nám na hřejivý večer s láskou, smíchem a svobodou.

Satsang se bude konat v krásné soukromé prostory se nachází v Praze 6. Jednoduše pojedete metrem trasou A (zelená) do stanice Petřiny a pak autobusem 191 a vystoupíte na třetí zastávce U Stanice (viz foto níže). Adresa je 660/2 U Stanice, Liboc. Prostor je omezen pouze pro čtyřicet lidí a několik lidí se již registrovalo, tak se prosím zaregistrujte co nejdříve, jak je možné, abychom se ujistili, že se k nám můžete připojit.

Toto je série satsangů, které vás podpoří v přímém objevu blaženosti svého bytí. Každý satsang navazuje na předchozí satsang, takže pokud můžete přijít na všechny tato setkání zažijete výrazný posun ve vašem vědomí.

Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte admin@kosiwisdom.org

400Kč Darování Požadované. Každý je vítán!

Name / Jméno *
Name / Jméno
Ano, mám v plánu na účast na této satsang. *
Please let us know if you are planning on attending.

<English Translation>

Satsang s Kosi - 17.01.2017 - 19:00 - 21:00

You are not a drop in the ocean. You are the entire ocean in a drop.
— Rumi

The poetry of Rumi is infused with the mysterious power that can reveal the unending happiness of your real nature. This meeting is not just a poetry reading—it is satsang. Rumi's poetry is satsang—a deep meeting with the omniscient happiness alive in your own heart.

Satsang means to sit quietly at the feet of God, sat-chit-ananda—being—consciousness—bliss—a totally in the moment, honest, fresh discovery of the lasting happiness and pure bliss of your real nature. This is not an ordinary meeting or lecture, it is a sacred meeting infused with a potent energy that supports the direct realization that who you really are is this unending bliss.

The energy of satsang can be very strong. It is a sacred fire that burns through the eons of suffering caused by the prarabdha karma of your genetic mind and ego—the great illusion that hides your natural happiness. Satang is not an esoteric conversation or philosophy or religion—it is intimate, in the moment support, for your own immediate and direct discovery of the lasting happiness you actually are.

The more you attend satsang the more you burn through the conscious, unconscious, and karmic tendencies that keep fear, anxiety, anger, sadness and many other forms of suffering occurring over and over again in your life. Once these tendencies fall away you can be indescribably happy in any life situation.

Satsang is infused with the unconditional love, wisdom, and omniscience of divine consciousness, which generates a palpable energy that ends suffering in your every day life. Why not begin this new year with the intimate discovery of the happiness that simply never ends?

Please join us for a warm evening of love, laughter, and freedom. 

Location: Satsang will be held in a beautiful private space located in Praha 6. Simply take the A (Green) Metro Line to Petriny and then Bus 191 and get off at the third stop U Stanice (please see photo below). The address is 660/2 U Stanice, Liboc. Space is limited to only forty people and several people have already registered—so please register as soon as you can to insure that you can join us.

This is a series of satsangs that will support you in the direct discovery of the bliss of your being. Each satsang builds on the satsang before so if you can come to all of these meetings you will experience a profound shift in your consciousness


If you have any questions please contact admin@kosiwisdom.org

400Kc Donation Requested. Everyone is Welcome!

Earlier Event: December 4
Clear Way Virtual Meeting
Later Event: January 19
Satsang s Kosi