Back to All Events

Satsang s Kosi

  • 660/2 U Stanice Prague, 162 00 Czech Republic (map)

Téma: Co znamená být osvícen? Jak můžete trvale ukončit strach, pochybnosti, smutek, úzkost a hněv? Je to dokonce možné?

Name (název) *
Name (název)
Dejte nám prosím vědět, jestli se budete účastnit. *
Dejte nám prosím vědět, jestli se budete účastnit. (Please let us know if you will attend).

Satsang znamená sedět tiše u nohou Boha  sat - chit – ananda -  bytost - vědomí – blaho – které je totálně  v momentu upřímnosti, čerstvého objevu trvajícího štěstí a čisté blaho vaší přírozené povahy. To není obyčejné setkání nebo přednáška, je to posvátné setkání naplněné silnou energií, která podporuje přímé uvědomění, že kým skutečně jsi,  je nekonečné blaho.

Energie satsangu může být  velmi silná. Je to posvátný oheň který spaluje skrz eony utrpení zapřičiněné prarabdha karmou vaší genetické mysli a egem – obrovské iluze, která schovává vaše přirozené štěstí. Satsang není esoterickou konverzací nebo filosofií či náboženstvím, je to intimní podpora v okamžiku, pro vaše okamžité a přímé objevení trvajícího štěstí ve kterém právě jste.

Čím více se zúčastňujete satsangu, tím více se propálíte vědomím, nevědomím a karmickými tendencemi, které drží strach, úzkost, vztek, smutek a mnoho dalších forem utrpení, které se znovu a znovu vyskytují ve vašem životě. Pokud jednou tyhle tendence ve vašem životě odpadnou, můžete být ve svém životě nepopsatelně štastní v každé situaci.

Satsang je naplněn  bezpodmínečnou láskou, moudrostí  a vševědoucností božského uvědomění, která vytváří hmatatelnou energii, která ukončí utrpení ve vašem každodenním životě.

Umístění: Satsang se bude konat v krásné soukromé prostory se nachází v Praze 6. Jednoduše pojedete metrem trasou A (zelená) do stanice Petřiny a pak autobusem 191 a vystoupíte na třetí zastávce U Stanice (viz foto níže). Adresa je 660/2 U Stanice B103, Liboc Praha 6

Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte admin@kosiwisdom.org

400Kč Darování Požadované. Každý je vítán!

<ENGLISH>

Theme: What does it mean to be enlightened? How can you permanently end fear, doubt, sadness, anxiety, and anger? Is this even possible?

Satsang means to sit quietly at the feet of God, sat-chit-ananda—being—consciousness—bliss—that is a totally in the moment, honest, fresh discovery of the lasting happiness and pure bliss of your real nature. This is not an ordinary meeting or lecture, it is a sacred meeting infused with a potent energy that supports the direct realization that who you really are is this unending bliss.

The energy of satsang can be very strong. It is a sacred fire that burns through the eons of suffering caused by the prarabdha karma of your genetic mind and ego—the great illusion that hides your natural happiness. Satang is not an esoteric conversation or philosophy or religion—it is intimate, in the moment support, for your own immediate and direct discovery of the lasting happiness you actually are.

The more you attend satsang the more you burn through the conscious, unconscious, and karmic tendencies that keep fear, anxiety, anger, sadness and many other forms of suffering occurring over and over again in your life. Once these tendencies fall away you can be indescribably happy in any life situation.

Satsang is infused with the unconditional love, wisdom, and omniscience of divine consciousness, which generates a palpable energy that ends suffering in your everyday life. Please join us for a warm evening of love, laughter, and freedom.

Location: Satsang will be held in a beautiful private space located in Praha 6. Simply take the A (Green) Metro Line to Petriny and then Bus 191 and get off at the third stop U Stanice (please see photo below). The address is 660/2 U Stanice B103, Liboc - Praha 6

Earlier Event: April 17
The Clear Way - Spring Retreat
Later Event: May 18
Satsang s Kosi