Back to All Events

Satsang s Kosi

  • Kamala Center Náměstí dr. Holého 7 Praha 8 (Metro Palmovka) Czech Republic (map)

Satsang s Kosi

Satsang je bezprostřední odhalení, že vy jste štěstí.
— Kosi

Možná jste předtím slyšeli slovo “satsang” a možná i víte, co to znamená. Většinou je však hlubší význam tohoto posvátného setkání špatně pochopen nebo úplně neznámý. Satsang je výraz v Sanskritu a znamená spojení s pravdou nebo spojení s moudrostí. Toto setkání je uspořádáno v nejvyšší pravdě pod vedením osoby, která je považována za osvícenou nebo probuzenou. Účelem je nasměrování vaší pozornosti k věčné svobodě, známé jako osvícení nebo stav vědomí, která vás osvobodí od karmického kola narození a smrti. Ale tato slova jen nepatrně nastiňují podstatu satsangu a jeho schopnosti měnit život.

Ve své podstatě satsang je pravda – čestná, otevřená, hluboká. Diskuse podporující dynamický posun ve vašem vědomí od omezenosti mysli k nepopsatelné svobodě srdce. Linie Siva Kasyapa je radikální učení prodchnuté silou a svatostí starodávných tradic, které mohou okamžitě ukončit smutek, strach, úzkost, stres, depresi a další typy utrpení.

Satsang má jenom jeden opravdový přínos – osvobození od života v utrpení.
— Kosi

Mnoho učitelů po světě nabízí satsang, avšak učení linie Siva Kasyapa je silný přenos založený na “Vedach a Upanišadach” – starodávných biblických textech, postupech, a na Indické vědě prodchnuté svatostí Sri Amma Karunamayi a Sri Ramana Maharshi. Tato linie a učení přenáší nevysvětlitelnou sílu, která spaluje původní příčinu všech forem utrpení; genetiku vaší mysli a ega.

Možná vaše přímá zkušenost dokáže nejlépe popsat silnou transformaci, kterou toto učení podporuje. V této linii se satsang zaměřuje na ticho (meditace), zvuk (mantra) a satsang (sebe-dotazování). Kombinace těchto tří praktik ve velké míře napomáhá tomu, abyste na vlastní kůži zažili stálé štěstí a naplnění vaší podstaty. V průběhu času může toto učení trvale ukončit nejvytrvalejší vzorce utrpení, které mohou pokračovat dokonce i po silných momentech uvědomění nebo blažených stavů.  

Toto učení není esoterické nebo abstraktní. Je to radikální, skutečná a praktická opora při detailním odhalení vaší nekonečné podstaty – přímé odhalení, že jste štěstí – stav blaženosti, který žije ve vašem srdci.

Toto učení vyvrací mnoho mýtů o osvícení a podporuje žití přirozeně šťastného, obyčejného života osvobozeného od trpící mysli.

Prosíme o dotaci ve výši 400 Kč (15 euro). Vítáni jsou všichni. 

Satsang bude v angličtině s překladem do češtiny.

Dejte nám, prosím, vědět, zda se zúčastníte. . .

 

Jméno *
Jméno

Satsang with Kosi

Satsang is the direct discovery of the happiness you are.
— Kosi

Perhaps you have heard the word satsang before and maybe even know what it means, but often the deeper meaning of this sacred meeting is misunderstood or completely unknown. Satsang is a Sanskrit term that means association with truth or association with the wise.  It is a meeting held in the highest truth guided by someone who is considered enlightened, or awakened, with the sole purpose of directing your attention to the eternal freedom known as enlightenment or state of consciousness that liberates you from the karmic wheel of birth and death, but these words only scratch the surface of the life changing nature of satsang. 

Satsang has only one real benefit—liberation from lifetimes of suffering.
— Kosi

The very essence of satsang is truth—an honest, open, intimate, discussion that supports a dynamic shift in your consciousness from the limitations of your mind to the indescribable freedom of your heart. The Siva Kasyapa lineage is a radical teaching steeped in the power and grace of ancient traditions that can immediately end sadness, fear, anxiety, stress, depression, and many other forms of suffering. 

Many teachers around the world offer satsang, but the teaching of Siva Kasyapa lineage is a potent transmission based in the Vedas and Upanishads—the ancient scriptural texts, practices, and science of India infused with the grace of Sri Amma Karunamayi and Sri Ramana Maharshi. This lineage and teaching transmits an inexplicable power that burns through the root cause of all forms of suffering; the genetics of your mind and ego.

Perhaps your own direct experience is the best way to describe the powerful transformation this teaching supports. The focus of satsang in this particular lineage is silence (meditation), sound (mantra), and satsang (self-inquiry). The combination of these three practices is potent support for your own direct experience of the lasting happiness and fulfillment of your true nature. Over time this teaching can permanently end the most stubborn patterns of suffering that can continue even after the most profound moments of realization or states of bliss. 

This teaching is not esoteric or conceptual. It is radical, real, and down to earth support for the intimate discovery of your eternal nature—the direct discovery that you are happiness itself—the stateless state of bliss that lives in your own heart.

This teaching smashes the many myths of enlightenment and supports living a naturally happy ordinary life free of the suffering nature of mind.

Donation €15 requested. All are welcome.

Satsang will be in English with Czech translation.

Please let us know if you will attend  . . . 

Name *
Name
Earlier Event: May 15
Clear Way Virtual Meeting
Later Event: June 1
The Courage to Stop Retreat